Acesta este modelul de contract de mandat folosit și pe care îl vei primi completat odată cu finalizarea plății.

Contract de mandat nr. [nr_mandat]

Prezentul contract, denumit în continuare ”Contractul” a fost încheiat azi, [data_cerere] de către și între:

BEST EUROPEAN SERVICES SOLUTIONS S.R.L. o societate organizată în baza legii române, având sediul în Splaiul Independentei, Nr. 273, Etaj 3, Corp 3, Sector 6, Bucuresti, Romania înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/6961/2014 cod unic de înregistrare 33271324 cont RO57 INGB 0000 9999 0439 0493 deschis la ING BANK , reprezentată de Director Juridic – Responsabil Date cu Caracter Personal şi

[titlu] [nume] [prenume], cu domiciliul in [adresa], în calitate de MANDANT.

Părțile au convenit și acceptat că prezentul contract, în condițiile și premisele prezentate mai jos, reflectă înțelegerea comună privind obligațiile fiecăreia dintre acestea.

Premisa generală

Parțile au convenit și acceptat că îndeplinirea sarcinilor prezentului mandat reprezintă obligații de diligență care implică și depind de îndeplinirea activităților obligatorii stabilite de legislația în vigoare în sarcina terților printre care se enumără dar nu se limitează la instanțe judecătorești civile din cadrul Ministerului Justiției, servicii și brigăzi rutiere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, instituții financiar bancare avizate de Banca Națională a României, trezorerii din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, servicii poștale și de curierat.

Premisele realizării serviciului sunt următoarele:

 • ca urmare a necesității evitării riscurilor apărute ca urmare a pandemiei COVID-19.
 • ca urmare a necesității oferirii unui sprijin cetățeanului în îndeplinirea unor proceduri judiciare și extrajudiciare, într-o modalitate simplă și rapidă.
 • ca urmare a necesității achitării într-o manieră simplă și rapidă a taxelor judiciare.

Platforma de servicii online contesto.ro a fost concepută și realizată cu scopul de a pune la dispoziția cetăteanului tehnologii bazate pe inteligenta artificiala si instrumentele aferente necesare redactării, completării, semnării și depunerii, în condițiile legii, de cereri, puse la dispoziție, în format tipizat.

Compania noastră crede cu convingere în dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul de a avea acces la justiție și protejarea mediului prin digitalizarea serviciilor. Viziunea noastră presupune oferirea posibilității oricărui cetățean de a își întocmi cereri adresate instituțiilor publice și de își achita taxe aferente acestor cereri, fără a se expune suplimentar sau inutil riscurilor epidemiologice, fără a face risipă de hârtie sau combustibil necesar deplasărilor, într-un mod simplificat de tehnologie.

În scopul exclusiv și limitat al depunerii la autoritățile competente ale statului, pentru îndeplinirea cerintelor legale prevăzute de

 • Cererea de chemare în judecată – Cuprinsul cererii de chemare în judecată, conform art. 194 alin.1 – din Codul de procedură civilă,
 • Capitolul IV Căi de atac din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
 • Capitolul VIII Căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției din O.U.G: 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,

platforma contesto.ro pelucrează, cu respectarea Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și a Legii nr.190/2018 pentru punerea în aplicare a Regulamentului, date în lipsa cărora cererile mandantului adresate instațelor sau serviciilor/brigăzilor poliției rutiere prin intermediul platformei contesto.ro nu ar îndeplini condiiile de formă obligatorii.

Serviciile prestate au fost create astfel încât să respecte toate cerințele legale prevăzute de legislația specială din domeniu, respectiv Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerțul electronic și OUG nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor.

Luând în considerare premisele de mai sus, părțile au convenit asupra următoarelor, încheind prezentul contract în temeiul prevederilor art. 2009 și al celorlalte texete incidente din Codul Civil și de Procedură Civilă, cu care se completează. 

Art. 1 – Obiectul contractului și sfera serviciilor

Art. 1.1 – În baza prezentului contract, mandantul îl împuternicește pe mandantar:

 1. Să preia doar și numai datele și informațiile prevăzute în mod obligatoriu de lege, furnizate și redactate de mandant, prin intermediul platformei contesto.ro, în cuprinsul modelelor de cereri tipizate puse la dispoziție de mandatar, adresate instanțelor judecătorești civile și structurilor de poliție rutieră, cu scopul unic și determinat al exercitării, de către mandant, a dreptului legal principal de contestare a procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv] și al drepturilor legale accesorii, care decurg din acest drept principal.

Drepturi care decurg din exercitarea dreptului de contestare a procesului verbal, fără a se limita la enumerare: dreptul la restituirea, în condițiile legii, a permisului de conducere, dreptul de a cere dezactivarea din sistemul informatic al politiei rutiere a sancțiunii contravenționale comlementare aferente, dreptul de a cere efectuarea de mențiuni corespunzătoare în sistemul informatic al poliției rutiere, dreptul de a se deduce din perioada de suspendare a dreptului de conducere a perioadei în care serviciul rutier care a reținut permisul de conducere nu s-a conformat cererii de restituire legala a mandantului.

 1. Să depună, în orice formă și prin orice mijloace, la instanțe judecătorești și la structuri de poliție rutieră cererile tipizate, cuprinzând doar și numai datele și informațiile prevăzute în mod obligatoriu de lege și furnizate de mandant, prin intermediul platformei contesto.ro, împreună cu actele de stare civilă și actele administrative necesare conform  cerințelor legale obligatorii incidente și/sau alte înscrisuri solicitate de către mandant, în mod expres, pentru a fi depuse, redactate,  completate de mandant prin intermediul platformei contesto.ro, doar în scopul limitat descris anterior.
 2. Să verifice, pe surse publice, înregistrarea la instanța compententă, a plângerii contravenționale împotriva procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv] și să obțină de pe portalul instanțelor extrasul necesar anexării cererii de restituire a permisului, în cazul achiziționării, de către mandant a unor astfel de servicii.
 3. Să urmărească, pe surse publice, finalizarea judecării la instața de fond a plângerii contravenționale împotriva procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv]  și să depună, în orice formă și prin orice mijloace, la instanțele judecătorești cereri tipizate, conforme cu cerințele legale obligatorii, redactate, completate, însușite și semnate de mandant, în scopul limitat al declarării cailor de atac legale împotriva hotărârilor de fond pronuntațe asupra plângerii contravenționale împotriva procesului verbal
 4. Să contacteze prin mijloace de comunicare la distanță, instanțe judecătorești structuri de poliție rutieră, în scopul determinat și limitat de a obține informații privind stadiul cererilor depuse, în orice formă și prin orice mijloace,  în numele mandantului, pe durata derulării contractului de mandat.
 5. Să achite în numele și pe seama acestuia suma de 20 lei, cu titlu de taxă judiciară de timbru consemnată de mandant prin intermediul website-ului www.contesto.ro, în contul de trezorerie corespunzător, selectat conform prevederilor OUG 80/2013 actualizată.

Art. 1.2  Descrierea serviciilor

Pachetul 1 – Contestație personalizată! Conține serviciul prin care Mandatarul pune la dispoziția Mandantului, prin intemediul site-ului www.contesto.ro / platformei contesto.ro, un formular tipizat de Cerere de chemare în judecată având ca obiect un proces verbal de contravenție, oferind posibilitatea ca, pe baza datelor și informațiilor pe care Mandantul le introduce, acesta să îl redacteze/modifice/completeze pentru îndeplinirea condițiile prevăzute de alin.1, art. 194 din Codul de procedură civilă, Cap. IV din O.G. nr.2/2001, Cap. VIII din O.U.G: 195/2002. Mandantul întelege și consimte că acest servciu nu include depunerea și/sau înregistrarea, la judecatoria competentă a respectivei cereri si nicun alt serviciu, cum ar fi plata taxei de timbru, comunicare extrase portal etc.

Pachetul 2 – Iti ridici permisul personal! Conține serviciul prin care Mandatarul pune la dispoziția Mandantului un formular tipizat de Cerere de chemare în judecată – plângere contravențională, având ca obiect un proces verbal de contravenție, oferind posibilitatea ca, pe baza datelor și informațiilor pe care Mandantul le introduce prin intemediul site-ului www.contesto.ro / platformei contesto.ro, acesta să îl redacteze/modifice/completeze și semneze pe un dispozitiv electronic, pentru îndeplinirea condițiile prevăzute pentru îndeplinirea condițiile prevăzute de alin.1,  art. 194 din Codul de procedură civilă, Cap. IV din O.G. nr.2/2001, Cap. VIII din O.U.G: 195/2002. Mandantul înțelege și consimte că acest serviciu include doar depunerea și/sau înregistrarea, la judecatoria competentă, a respectivei plângeri contravenționale împotriva procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv] indicat și anexat de Mandant, împreună cu documente furnizate de Mandant și cerute de lege precum și cu dovada achitării taxei judiciare de timbru. Mandantul întelege și consimte că acest serviciu nu include obținerea dovezii înregistrării plângerii contravenționale sau depunerea și/sau înregistrarea altor cereri precum nici alte obligații ale Vânzatorului.

Pachetul 3 – Permisul îți vine direct acasă! Conține serviciul prin care Mandatarul pune la dispoziția Mandantului un formular tipizat de Cerere de chemare în judecată – plângere contravențională, având ca obiect un proces verbal de contravenție, oferind posibilitatea ca, pe baza datelor și informațiilor pe care Mandantul le introduce prin intemediul site-ului www.contesto.ro / platformei contesto.ro, acesta să îl redacteze/modifice/completeze și semneze pe un dispozitiv electronic, pentru îndeplinirea condițiile prevăzute pentru îndeplinirea condițiile prevăzute de alin.1,  art. 194 din Codul de procedură civilă, Cap. IV din O.G. nr.2/2001, Cap. VIII din O.U.G: 195/2002. Mandantul întelege și consimte că acest serviciu include depunerea și/sau înregistrarea, la judecatoria competenta, a respectivei plângeri contravenționale împotriva procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv] indicat și/sau anexat de Mandant, împreună cu documente cerute de lege precum și cu dovada achitării taxei judiciare de timbru. Produsul/Serviciul Pachet 3 include și punerea de către Vânzător, la dispoziția Mandantului, prin intemediul platformei contesto.ro, a unui formular tipizat de Cerere de restituire a permisului de conducere, oferind posibilitatea ca, pe baza datelor și informațiilor pe care Mandantul le introduce, acesta să îl redacteze/modifice/completeze și semneze digital pentru îndeplinirea condițiile prevăzute pentru depunerea și/sau înregistrarea respectivei cereri. Mandantul întelege și consimte că acest serviciu include comunicarea dovezii înregistrării plângerii contravenționale, în condițiile legii, la serviciile/brigăzile de poliție rutieră. Mandantul întelege și consimte că remiterea permisului de conducere se face doar de către serviciul rutier competent iar, ridicarea permisului de conducere se face doar de către Mandant de la respectiva instituție.

Modelul de cerere tipizată pus la dispoziție de contesto.ro, completat, însușit și semnat digital de Mandant, are unicul și limitatul rol de sesizare și învestire a instanței de judecata, în scopul unic de a obtine dovada inregistrarii plangerii contravenționale a Mandantului, neputând fi angajată, in niciun caz si de niciun fel, răspundere totala sau parțială pentru alte alte obligații de orice natură, a contesto.ro.

Art. 1.3 – Alte servicii adiționale, cu titlu accesoriu, necesare si utile îndeplinirii mandatului, pot fi prestate doar la solicitarea prealabilă exprimată în scris de către mandant și trebuie să fie acceptate expres de către Mandatar, urmând a face obiectul unui contract separat sau al unui act adițional.

Art. 2 – Durata contractului

Art. 2.1 – Prezentul mandat este încheiat pe perioadă determinată și se finalizează prin îndeplinirea obligațiilor asumate respective, prin depunerea, în orice formă și prin orice mijloace, în numele mandantului, a cererilor la instanțele judecătorești și/sau, după caz, la structurile de poliție rutieră competente respectiv, achitarea în numele mandantului a taxei judiciare de timbru în conformitate cu prevederile OUG 80/2013.

Art. 2.2 – Mandatarul își rezervă dreptul de a revizui durata mai sus stabilită în cazul în care vor apărea factori externi care nu sunt sub controlul acestuia. În cazul în care mandatarul anticipează pe parcursul derulării mandatului întârzieri în finalizarea angajamentului său, va informa din timp mandantul fără a putea fi ținut responsabil în acest sens.

Art. 3 – Prețul serviciului

Art. 3.1 – Prețul pentru serviciile prestate în temeiul prezentului contract este calculat în secțiunea dedicată a paginilor de pe site-ul contest.ro Pachetul 1/Pachetul 2/Pachetul 3 și este variabil, în funcție de opțiunea mandantului.

Art. 3.2 – Prețul serviciului nu include și nu presupune plata de TVA.

Art. 3.3 – În cazul achiziționării unuia dintre serviciile aferente Pachetelor 2 și 3, prețul serviciului calculat pentru transferul sumei de 20.00 RON, cu titlu de taxă judiciară de timbru este în cuantum stabilit de banca mandatarului și este inclus, ca și taxa respectivă, în pretul servicilor.

Art. 4 – Obligațiile părților

Art. 4.1 – Obligațiile mandantului

 1. Mandantul se obligă ca, odată cu semnarea și confirmarea prezentului contract să achite pretul aferent serviciilor pentru care a optat.
 2. Mandantul se obligă să furnizeze, redacteze, formuleze, completeze, însușească în cunoștință de cauză și să semneze toate documentele cu datele și semnătura sa reală, conform actului de identitate eliberat de autoritățile competente respectiv, din procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv], corectitudinea furnizării, introducerii, completării, semnării documentelor și/sau a datelor fiind strict și exclusiv răspunderea mandantului.
 3. Mandantul se obligă ca, anterior, ulterior sau odată cu semnarea și confirmarea reprezentării să pună la dispoziția mandatarului doar acte, înscrisuri, fotografii și/sau informații necesare, reale și la căror transmitere este îndreptățit. Răspunderea, de orice natură, pentru neconcordanța sau falsitatea sau lipsa dreptului de transmitere a acestora sau folosirea fără drept și/sau acord revenind integral și în exclusivitate mandantului.
 4. Mandantul se obligă să ia la cunoștință expres de faptul că, de datele personale puse la dispoziție și prelucrate și protejate de mandatar, precum și selectarea judecătoriei și a serviciului de poliție rutieră sunt în conformitate cu precizările din procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv] și, de ele depinde în mod esențial corectitudinea datelor înscrise în cererile tipizate adresate instanțelor judecătorești, structurilor de poliție rutieră și instituțiilor de plată.
 5. In cazul neîndeplinirii cerințelor cu privire la obligațiile procedurale puse in vedere Mandantului de către instanța de judecata, plângerea contavenționala formulată împotriva procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv] poate fi anulata sau respinsă fără ca Mandatarul să poată fi tras la răspundere, parțial sau total, in niciun caz.
 6. Printre obligațiile procedurale care revin Mandantului se enumeră fără a se limita la: arătarea motivelor de fapt care justifică plângerea contravenționala formulată împotriva procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv], indicarea și susținerea probelor, inclusiv a martorilor, cu precizarea identitații și a domiciliului, semnarea olografa a cererilor, menționarea conformității cu originalul a înscrisurilor, etc. Nulitatea unui proces verbal de contravenție seria [seria_pv] nr. [numar_pv] poate fi pronunțată de instanță, din oficiu, fără a fi administrate probe sau indicate motive suplimentare doar in cazul unei nulități absolute.

Art. 4.2 – Obligațiile mandatarului, coroborate cu opțiunea mandantului:

 1. Mandatarul se obligă să depună, în orice formă și prin orice mijloace,  la instanțe judecătorești și/sau la structuri de poliție rutieră indicate de mandatar a cererilor redactate, completate, însușite și semnate de mandant, în scopul limitat la contestarea procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv] prin care mandantul a fost sancționat contravențional și la restituirea permisului său de conducere până la soluționarea plângerii contravenționale.
 2. Mandatarul se obligă să verifice înregistrarea la instanța compententă a plângerii contravenționale și să obțină extrasul de pe portalul instantțelor, necesar anexării cererii de restituire a permisului, în cazul achiziționării de către mandant a Pachetului 3.
 3. Mandatarul se obligă să achite în termen de maxim 24 de ore de la confirmarea comenzii de către partenerul de plată, în numele și pe seama mandantului suma pusă la dispoziție de către acesta cu titlu de taxă judiciară de timbru în contul dedicat plății taxei, în conformitate cu prevederile OUG 80/2013.
 4. Mandatarul se obligă să transmită mandantului cererile redactate, completate și/sau semnate de acesta, sumarul comenzii și, dovada achitării taxei judiciare de timbru în cel mai scurt timp cu putință, dar maxim 24 de ore de la confirmarea comenzii de către partenerul de plată.
 5. Mandatarul se obligă ca, în lipsă de stipulație contrară, să trasmită în termen de maxim 24 de ore de la confirmarea comenzii de către partenerul de plată, la autoritățile indicate de mandant în formular, cererile tipizate redactate, completate și semnate de acesta împreună cu dovada achitării taxei judiciare de timbru, respective, în cazul achizionării Pachetului 3, a extrasului doveditor al înregistrării plângerii contravenționale împotriva PV seria [seria_pv] nr. [numar_pv], emis de instața competenta, în cazul unei astfel de opțiuni a mandantului.
 6. Mandatarul se obligă ca, în cazul neîndeplinirii culpabile a obligațiilor contractuale în termen de 96 de ore, calculat de la momentul confirmării comenzii de către partenerul de plată, să returneze sumele primite în contul plătitor, la cererea acestuia.

Art. 5 – Dispoziții referitoare la executarea mandatului

Art. 5.1 – Mandantul îl împuternicește pe mandatar să îl reprezinte pe acesta în relația cu Banca plătitoare în vederea utilizării sumelor necesare efectuării plății în conturile aferente – în baza documentelor de plată.                                                                      

Art. 5.2 – Mandantul îl împuternicește pe mandatar să achite în numele și pe seama sa sumele consemnate cu titlu de taxă judiciară de timbru în conturile identificate conform OUG 80/2013.

Art. 5.2 – Mandantul este limitat la achitarea sumelor consemnate cu titlu de taxă judiciară de timbru conform art. 5.2.                                                                                                                    

Art. 5.3 – În cazul completării greșite a datelor necesare plății, precum și al renunțării la judecată, mandantul este unicul responsabil cu privire la recuperarea sumei achitată cu titlul de taxă de timbru (fără a include prețul serviciului), mandatarul nefiind ținut pentru eventualele erori sau decizii ulterioare ale mandantui. Cu toate acestea, mandatarul va putea pune la dispoziția mandantului, la solicitarea sa expresă, datele plății sau orice alte informații necesare obținute în cursul derulării contractului de mandat.

Art. 5.4 – Mandantul îl împuternicește pe mandatar să depună, în orice formă și prin orice mijloace, la instanțele judecătorești civile și la serviciile/brigăzile de poliție rutieră cererile redactate, însușite și semnate de mandant, împreună cu înscrisurile și documentele cerute de lege, furnizate de mandant prin intermediul platformei contesto.ro și/sau necesare contestării procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv] și exercitarii drepturilor prevazute la Art.1.1 pct.i.

Art. 5.5 – Mandantul îl împuternicește pe mandatar să contacteze telefonic și să corespondeze la distanță cu instanțele judecătorești civile și la serviciile/brigăzile de poliție rutieră, în scopul unic și determinat al îndeplinirii obligațiilor prezentului mandat.

Art. 6 – Răspunderea profesională

Art. 6.1 – Serviciile mandatarului de reprezentare sunt furnizate în conformitate cu practicile și standardele profesionale curente și în baza propriei înțelegeri asupra legislației în vigoare pe perioada furnizării serviciilor, având în vedere, în mod strict, premisele menționate în partea introductivă a prezentului contract cu privire la care ambele părți sunt de acord.

Art. 6.2 – În cazul în care mandantul va suporta daune directe în legătură cu modul de prestare de către mandatar a serviciilor asumate în temeiul prezentului contract, acesta din urmă va fi responsabil pentru daunele cauzate, inclusiv sub forma culpei. În orice ipoteză, răspunderea contractuală a prestatorului va fi limitată la valoarea prețului stabilit prin prezentul contract și nu va fi ținut răspunzător pentru daune indirecte. Va fi în sarcina mandantului proba faptului că o asemenea situație a apărut exclusiv ca urmare a culpei mandatarului.

Art. 6.3 – În cazul existenței unei confirmări a comenzii, dar, din motive neimputabile mandatarului, sumele de bani indicate în formularele de plată nu au fost transferate, mandatarul nu va răspunde pentru prejudiciul produs de această stare de fapt.

Art. 7 – Încetarea contractului

Art. 7.1 – Prezentul contract va înceta prin executarea acestuia în condițiile stipulate mai sus.

Art. 7.2 – Contratul va fi considerat reziliat de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței judecătorești, în cazul neexecutării culpabile a obligațiilor contractuale asumate de către una dintre părți, în cazul în care situația în cauză nu a fost remediată în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data notificării sale în scris de către cealaltă parte.

Art. 7.3 – Rezilierea totală sau parțială a clauzelor prezentului contract nu are niciun efect asupra obligațiilor scadente născute între părți.

Art. 8 – Forța majoră și Cazul fortuit

Art. 8.1 – Niciuna dintre părți nu va răspunde față de cealaltă parte pentru vreo întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor contractuale în măsura în care această întârziere sau neîndeplinire decurge din împrejurări independente de voința părților și reprezintă caz de forță majoră sau caz fortuit, astfel cum sunt definite instituțiile de Codul Civil.

Art. 9 – Îndeplinirea de către mandatar a obligațiilor contractuale nu se poate realiza în lipsa furnizării de către mandant a datelor cu caracter personal, prevăzute de legislația incidentă actelor administrative și de stare civilă

Art. 9.1 – Pe cale de consecință, următoarele documente fac parte integrantă din prezentul contract:

 • Consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 697/2016 (GDPR) și Legea nr.190/2018 privind măsurile de aplicare a Regulamentului
 • sumar comandă, factura, dovada achitării taxei (ordinul de plată)

Art. 10 – Legea aplicabilă

Art. 10.1 – Acest contract va fi guvernat de legile române. Orice dispute rezultate din acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă sau de către instanțele judecătorești competente din punct de vedere general, teritorial și material, conform dispozițiilor Codului de Procedură Civilă.

Art. 10.2 – Mandantul înțelege deplin și consimte că, eventuale întârzieri și/sau neîndepliniri și/sau îndepliniri incomplete sau defectuoase ale obligațiilor reprezentaților și/sau angajaților autorităților de care depinde executarea prezentului mandat nu pot fi, în niciun caz, imputate parțial sau total, mandatarului. Cu titlu de exemplu, se enumeră, fără a fi limitat la următoarele situații: neînregistrarea, înregistrarea cu întârziere, incompletă și/sau defectuoasă, de către instanță, a plângerii contravenționale împotriva procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv]; neînregistrarea, înregistrarea cu întârziere, incompletă și/sau defectuoasă, de către serviciile/brigăzile rutiere de poliție, a cererii de restituire a permisului de conducere al mandantului și/sau a celorlalte drepturi accesorii; refuzul netemeinic și/sau nelegal de restituire a permisului de conducere al mandantului și/sau de acordare a celorlalte drepturi accesorii; trimiterea, cu ignorarea cererii de restituire legale, a permisului de conducere al mandantului, de către serviciile/brigăzile de poliție care au reținut permisul de conducere, la alte servicii/brigăzi rutiere de poliție; trimiterea cu întârziere și/sau după expirarea valabilității dovezii înlocuitoare, a permisului de conducere al mandantului precum și/sau restabilirea celorlalte drepturi accesorii cu întârziere și/sau după expirarea valabilității dovezii înlocuitoare a permisului de conducere; întârzieri și/sau neîndepliniri sau îndepliniri incomplete sau defectuoase ale obligațiilor serviciilor poștale sau de curierat, etc.

Art. 10.3 – Mandantul înțelege deplin și consimte că eventuale neîndepliniri sau îndepliniri incomplete și/sau defectuoase ale obligațiilor mandatarului care sunt cauzate de erori dovedite de mandatar în publicarea datelor de contact ale instanțelor judecătorești sau ale serviciilor / brigăzilor poliției rutiere, funcționarea site-urilor / domeniilor / aplicațiilor / portalelor / poștei electronice / telefoanelor și sau email-urilor, nu pot fi, în niciun caz, imputate parțial sau total, mandatarului.

Art. 11 – Prevederi finale

Art. 11.1 – Cu excepția cazului în care se prevede altfel, în mod expres, în prezentul contract, neîndeplinirea de către oricare dintre părți a vreunei obligații asumate, în termenul stabilit, o pune pe aceasta de drept întârziere, fără a fi necesară vreo formalitate suplimentară.

Art. 11.2 – Mandantul este de acord și își manifestă în mod explicit, citind, înțelegând deplin și semnând individual și separat Consimțământul anexat, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 697/2016 (GDPR) și Legea nr.190/2018 privind măsurile de aplicare a Regulamentului, mandantul având toate drepturile garantate de legislația în vigoare, printre care dreptul de acces, de intervenție şi de opoziție asupra datelor.

[nume] [prenume]

[semnatura]

Anexa

BEST EUROPEAN SERVICES SOLUTIONS S.R.L. o societate organizată în baza legii române, având sediul în Splaiul Independentei, Nr. 273, Etaj 3, Corp 3, Sector 6, Bucuresti, Romania înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/6961/2014 cod unic de înregistrare 33271324, in scopul exercitarii obligatiilor contractuale, va solicita să vă dați acordul pentru utilizarea datelor Dumneavoastră. Vom proteja cu strictețe confidențialitatea si caracterul personal al datelor Dumneavoastră. Datele Dumneavoastră personale vor fi utilizate și stocate numai în Uniunea Europeană si numai in indeplinirea stricta a Contractului de Mandat [nr_mandat] din data de [data_cerere]

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT AL PERSOANEI VIZATE

[titlu] [nume] [prenume], cu domiciliul in [adresa], sunt de acord ca BEST EUROPEAN SERVICES SOLUTIONS S.R.L. o societate organizată în baza legii române, având sediul în Splaiul Independentei, Nr. 273, Etaj 3, Corp 3, Sector 6, Bucuresti, Romania înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/6961/2014 cod unic de înregistrare 33271324, în calitate de operator („Societatea”), în înțelesul art. 4 pct.7 din Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, sa fie autorizata sa proceseze datele mele personale introduse în formularele pentru solicitarea diverselor servicii precum si datele care sunt colectate în cadrul tranzacțiilor comerciale cu Societatea, respectiv :

 1. Numele, prenumele si genul meu.
 2. Nickname/porecla mea.
 3. Adresa mea de e-mail.
 4. Date despre conturile personale realizate pe platformele Google si Facebook.
 5. Codul meu numeric personal.
 6. Adresa mea de domiciliu si/sau de corespondenta.
 7. Seria si numarul actului meu de identitate.
 8. Numarul meu de telefon.
 9. Semnatura mea pe care o aplic personal prin folosirea unui ecran tactil sau a altui mijloc tehnic electronic al unui dispozitiv personal sau pe care il utilizez ocazional.
 10. Alte date si informatii pe care eu le furnizez despre mine prin intermediul documentelor/inscrisurilor necesare contestarii procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv] din data de [data_pv], precum si informațiile despre mine pe care le furnizez utilizand mijloace electronice de comunicare la distanta (e-mail, telefon, SMS, WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Messenger, chat, etc).
 11. Informatii despre IP-ul dispozitivelor pe care le utilizez.
 12. informațiile despre produsele achiziționate si/sau serviciile utilizate.

Sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de către Societate în următoarele scopuri:

Expedierii la instanțe judecătorești și la structuri de poliție rutieră a cererilor, cuprinzând doar și numai datele și informațiile prevăzute în mod obligatoriu de lege și furnizate de mandant, prin intermediul platformei contesto.ro, împreună cu actele de stare civilă și actele administrative necesare conform  cerințelor legale obligatorii incidente, și/sau alte înscrisuri solicitat de către mandant, în mod expres, pentru a fi depuse, redactate,  completate, însușite și semnate de mandant prin intermediul platformei contesto.ro, doar și în scopul limitat descris anterior.

Verificarii, pe surse publice, a înregistrarii la instanța compententă, a plângerii contravenționale împotriva procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv] din data de [data_pv] și să obțină de pe portalul instanțelor extrasul necesar anexării cererii de restituire a permisului, în cazul achiziționării, de către mandant a unor astfel de servicii.

Urmaririi, pe surse publice, a finalizarii judecării la instanța de fond a plângerii contravenționale împotriva procesului verbal seria [seria_pv] nr. [numar_pv] din data de [data_pv] și să expedieze la instanțele judecătorești cereri tipizate, conforme cu cerințele legale obligatorii, redactate, completate, însușite și semnate de mandant, în scopul limitat al declarării cailor de atac legale împotriva hotărârilor de fond pronuntațe asupra plângerii contravenționale împotriva procesului verbal.

Expedierii la instanțe judecătorești și la structuri de poliție rutieră cereri tipizate, conforme cu cerințele legale obligatorii, redactate, formulate, însușite și semnate de mandant

Contactarii, prin mijloace de comunicare la distanță, a instanțelor judecătorești si a structurilor de poliție rutieră, în scopul determinat și limitat de a obține informații privind stadiul cererilor expediate în numele mandantului.

Achitarii, în numele și pe seama acestuia, a sumelor necesare, cu titlu de taxă judiciară de timbru consemnată de mandant prin intermediul website-ului www.contesto.ro, în contul de trezorerie corespunzător, selectat conform prevederilor OUG 80/2013 actualizată.

In vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Societății.

In scopul urmăririi intereselor legitime ale Societății.

Sunt de acord, ca pe perioada limitata de exercitarea obligatiilor contractuale, să fiu contactat de către Societate, în scopurile indeplinirii mandatului, mijloace electronice de comunicare la distanta (e-mail, telefon, SMS, WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Messenger, chat, etc), la adresele, conturile si numerele furnizate de mine.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Instanțe judecătorești civile din cadrul Ministerului Justiției, servicii și brigăzi rutiere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, instituții financiar bancare avizate de Banca Națională a României, trezorerii din cadrul Ministerului Finanțelor Publice

Servicii de furnizori ai Societății implicați in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare

Furnizorii Societății implicați in mod direct/indirect in prestarea serviciilor de mentenanță a produselor achiziționate

Servicii financiar – contabile cu care Societatea are incheiate contracte specifice

Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus dar nu mai mult de 10 ani de la data la care v-ați exprimat consimțământul sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor de păstrare aplicabile operatorului de date relevant.

Prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile specificate mai sus se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Declararea consimțământului este voluntară. Vom prelucra datele dvs. personale numai pe baza acestui consimțământ în scopurile menționate mai sus până când revocați consimțământul sau vă opuneți prelucrării.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea oricăror activități de prelucrare bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Aveți dreptul să solicitați accesul, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal și dreptul de a depune o plângere la noi, la o autoritate de supraveghere sau instanța judecătorească competenta în orice moment. Sunteți liber să vă exercitați dreptul de a va opune prelucrării precum si dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta declarație de consimțământ sau in legătură cu utilizarea de către Societate a datelor personale, va rugam sa contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteți contacta:

Prin email – la adresa: gdpr@contesto.ro

Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta – la sediul social al Societății (la adresa mai sus menționată);

Am luat la cunostinta că pot să îmi retrag consimțământul în orice moment utilizând „FORMULARUL DE RETRAGERE A CONSIMȚĂMÂNTULUI PERSOANEI VIZATE”, disponibil la link-ul https://contesto.ro/wp-content/uploads/2021/02/20210228-FORMULAR-DE-RETRAGERE-A-CONSIMTAMANTULUI-PERSOANEI-VIZATE.pdf si trimiterea acestuia prin e-mail sau prin poștă la adresele mai sus menționate.

Am luat la cunostinta faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (nu are efect retroactiv). In cazul în care consimțământul nu a fost acordat sau a fost revocat, – BEST EUROPEAN SERVICES SOLUTIONS S.R.L. o societate organizată în baza legii române, având sediul în Splaiul Independentei, Nr. 273, Etaj 3, Corp 3, Sector 6, Bucuresti, Romania înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/6961/2014 cod unic de înregistrare 33271324are OBLIGAŢIA de a nu utiliza datele mele, altele în afară de cele legale, respectiv conformarea cu o cerință legală imperativă, prestare de servicii conform contract de mandat [nr_mandat] din data de [data_cerere], apărarea intereselor legitime ale companiei, interes vital şi nu în scopuri care necesita consimțământul expres.

……………………………………………..

……………………………………………..